HAMİDİYE (Ayvalı) KÖYÜ TARİHİ

HAMİDİYE (Ayvalı) KÖYÜ TARİHİ
   Köy halkı 93 Harbinden sonra Bulgaristan’dan göç eden muhacirlerdendir.

    Bulgaristan’ın Eski Cuma (Tırgovişte)  ili Osman Pazarı (Omurtag) ilçesi Oraviş (Ereviş) köyünden göç etmişlerdir. Oraviş köyünden göç edenler üç kola ayrılarak Hamidiye (Ayvalı), Ormangözle ve Tekke (Metristepe) köylerini kurmuşlardır.[1] Hamidiye (Ayvalı) köyü Bozüyük’e 8 km’dir. 2000 sayımına göre nüfus 108’dir. Tarım ve hayvancılıkla geçinmektedirler. Orman köyüdür.[2] Hamidiye köyü 1914 yılında Söğüt kazasına bağlanmıştır.[3]\r\nOraviş köyü 1530 yılında Tırnova kazasına bağlıdır ve diğer adı Miroraviş’tir.Miroraviş köyünde 16 hane ve 6 müsellem, 1351 Akçe vergi kaydı vardır.[4] 1696 yılında Mora Seraskeri Hasan Paşa’ya bir emir mahiyetindeki bir vesikada; Anadolu’dan Rumeli’ye geçerek fetih ve istiladan sonra has, timar ve zaim namıyla burada vatan tutmuş olanlara yürük; bunların evladına da Evlad-ı Fatihan denilmekte olduğunu kayıt etmekte ve Hasan Paşa’ya bunların  her nerede olursa olsun nufuslarının kaydı ile vergilerden affını, ancak altı neferde bir neferin seferber asker olarak harbe katılmaları gerektiği bildirilmektedir.[5] Evlad-ı Fatihan Piyadeleri Hezargrad Defterinde Orviş (Oraviş) olarak 4 nefer kaydı vardır.[6] Yazar eserinde köy adının Osmanlıca yazısını da vermiş  ( )  “Orviş” olarak okumuştur.[7]\r\n1530 ve 1691 yıllarında adı “Oraviş” olarak geçen, 1890 yılı haritalarında “Ereviş” olarak adının değiştiği görülen köy bugün haritada mevcut değildir. Köy Eskicuma İli Yaylaköy (Antonovo) İlçesi sınırları içindedir. Bir ara 1-2 km yakınındaki Yayla Köy (Polyana), Antonovo (Антоново) köyünün mahallesi olarak düzenlenmiştir ancak şu anda köy yerinde birkaç harabe evden başka bir şey yoktur. 93 Harbinde Ruslarca dağıtılan köy ahalisinin tamamı göç etmiştir. Sonradan köye Edirne taraflarından gelen Bulgarlar yerleşmiş olmalıdır. Faşizm döneminde partizan diye adlandırılan gruplardan Komünizm döneminde dağa çıkanlar daha sonra Ereviş’teki ailelerini de alarak çeşitli yerlere göç etmişlerdir.[8]\r\nRumeli Yörükleri 1827-28 yılından itibaren  yeni bir nizamla yeniden ordunun yanında silahlı bir unsur olarak “Asaker-i Mansur misüllü talim” görerek görev aldılar. \r\nMemalik’i Âlî Osman’ın Rumeli Anavatanı’nın her tarafında eşkincilik, derbendçilik gibi devlet hizmetleri için Yörükler bulunurdu. Mesela; Hazergrad’ta “Reviş Yörükleri”  ve Karalum Nahiyesi’nde “Kocapınar Yörükleri” , Hasköy’de “Sivrice Kara Yörükleri” , Lofça’da Ayasofya Sultan Selim Han Evkafına bağlı “İlcan Yörükleri”  ve Zağrayı Atik Kazası’nda “Kara Halillu Yörükleri”  gibi pek çok Yörük Cemaati bulunuyordu.[9]\r\nAnadolu ve Rumeli’nin Türkleşmesinde rol oynayan Yeni fetih coğrafyasında Asyalılar (Horasaniler), Sünni inancın yanında, Şamanist gelenek-görenek etkileri, heteredoksi din anlayışları da ortaya koymuşlardır. Horasanlı Baba’lar, Ahi, Mevlevi ve Bektaşi Dervişleri İç Anadolu’dan başlayarak Türkmenler ile beraber, özellikle kırsal alan \r\n


yerleşimleri, köylerin kurumsallaşmasında önemli rol oynamışlar, beraberinde Türk kültürünü de taşımışlardır. İlk köyler Zaviyeler çevresinde kurulmuştur.[1] Bu Yörük-Türkmen kabilelerinin başlarında bulunan Derviş ve Gaziler, kurdukları Zaviye, Çiftlik ve İmaretlerinin yanında Eren’leşmişlerdir. Anadolu ve Balkanlardaki bazı yerleşim yerleri isimlerini, o yerleri kuran, fetheden bu Horasanlılardan almışlardır.[2] Bazı yerleşim yerleri ise arazinin konumuna göre isim alabildiği gibi bazıları da köydeki ahalinin bağlı bulunduğu obanın, oymağın, cemaatin adını alıyordu. Tarih boyunca birçok köyün adı Türkçe olarak değişime uğramış veya yeni isimler almıştır.[3]
\r\n93 Harbinden sonra 1886 yılında Pazarcık nahiyesine bağlı Hamidiye köyüne 29 hane ve 120 nüfus Tırnova muhaciri yerleştirilmiştir.[4] Bulgaristan’ın Tırnova kazasından göç eden muhacirler 1891-1893 yılları arasında Soğukcakpınar mevkiine yerleştirilerek kurdukları köye Hamidiye adı verilmiştir.[5] 21 Ocak 1892 tarihinde köyün adının Padişahın ismine nisbetle anılması istenmiştir.[6] Hüdavendigar Vilayeti''nin Pazarcık nahiyesine bağlı Karaköy hududu içinde Soğucukpınar adlı mahalle iskan olunan Tirnova muhacirlerinin oluşturdukları köye "Hamidiye" adının verilerek imam ve muhtar mühürlerinin yaptırılması 31 Mart 1892 tarihinde  bildirildiğinden[7] köyün resmi olarak adını bu tarihte aldığı anlaşılmaktadır.[8]\r\nPazarcık nahiyesinde Beşikli Mahallesi''nden doksan hanenin ayrılmasıyla ayrıca bir mahalle kurulup Hamidiye olarak isimlendirilmesi 29 Aralık 1894 tarihinde istenmiştir.[9] Bozüyük''e tabi Hamidiye köyünün iki mahalleye taksim edilerek imam ve muhtar tayin edilmesi talebini içeren Abdullah Hakkı mühürlü arzıhalin Hüdavendigar Vilayeti''ne 19 Ocak 1894 tarihinde havale edilmiştir.[10]\r\nBugün Pazarcık ilçesinde Hamidiye adında bir mahalle yoktur yukarıda kurulması istenenen ikinci mahalle Hamidiye köyünde olduğu belgeden anlaşılmaktadır. Hamidiye köyüne ilk  yerleşimin 1886 yılında olduğu belge ile sabittir. 1891-93 yılları arasında soğucakpınar mevkiine yerleştirilen muhacirlerin mevcudiyeti de belge ile sabittir. Buradan köye göçün aynı anda olmayıp muhacir kafilelerinin uzun yıllar gelmeye devam ettiği anlaşılmaktadır.\r\nPazarcık Nahiyesi Beşikli mahallesinden ayrılan doksan hane için teşkil edilmesi istenen mahallenin ikinci belgeden Hamidiye köyünde teşkil edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Hamidiye köyünde de ikinci bir mahalle teşkil edildiğine dair bir bilgi olmadığından kalabalık ahalinin bir kısmının Hamidiye köyüne yerleşerek diğer kısmının başka köylere dağıldığını göstermektedir. Hamidiye, Bozüyük’e bağlı Ormangözle ve Tekke (Metristepe) köyleri ahalilerinin aynı köyden gelip burada üçe bölünmüş olduklarına dair üç köyün yaşlılarının aktardıkları bilgiler yukarda açıklanan bilgileri doğrular niteliktedir. Bu durumda Hamidiye köyüne ilk yerleşenlerin farklı köyden gelmiş olma ihtimali vardır.\r\n1886 yılında ilk yerleşimin olması ve köy adının zikredilmiş olmasına rağmen 5 yıl sonra bu ismin kullanılmasının teklif edilmesi anlaşılamamıştır.\r\n


\r\n1.DÜNYA HARBİ ŞEHİTLERİ (ÇANAKKALE HARİÇ)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCephe\r\n\r\nLakabı\r\n\r\nAdı\r\n\r\nBaba Adı\r\n\r\nRütbesi\r\n\r\nDoğ.Tar.\r\n\r\nÖlüm Tar.\r\n\r\nİlçe Bucak\r\n\r\nKöyü\r\n\r\nÖlüm Yeri\r\n\r\nGaliçya\r\n\r\n-\r\n\r\nAbdi\r\n\r\nAhmet\r\n\r\nEr\r\n\r\n1306\r\n\r\n1915\r\n\r\nBozüyük\r\n\r\nHamidiye\r\n\r\n-\r\n\r\n \r\nÇANAKKALE ŞEHİTLERİ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nADI\r\n\r\nBABA ADI\r\n\r\nLAKAP\r\n\r\nDOĞUM
YILI
\r\n
\r\nİLİ\r\n\r\nİLÇESİ\r\n\r\nBUCAĞI\r\n\r\nKÖYÜ\r\n\r\nÖLÜM TARİHİ\r\n
\r\nİSMAİL\r\n\r\nKARA ALİ\r\n\r\nHALİL OĞLU\r\n\r\n1307\r\n\r\nBİLECİK\r\n\r\nBOZÜYÜK\r\n\r\nMERKEZ\r\n\r\nHAMİDİYE\r\n\r\n05.03.1915


Bozüyük-Adapazarı Demiryolu ve Karayolunun kenarında bulunan Demirköy-Karaköy köylerinin Doğusunda bulunan karlı sisli Ayvalı Dağı''nın tepesindedir Hamidiye köyü. Bulgaristan''daki Ereviş köyünün olduğu dağlık bölge gibi burada da dağlık bölgeye yerleşmişlerdir.
Bulgaristan''daki Ereviş köyü artık günümüzde mevcut değildir. Köy yerinde birkaç eski ev kalmıştır bir de eskiden kalma bir çeşme mevcuttur.

Bu yazıyı yayınlayın:
Henüz yorum yapılmamış.

Benzer Yazılar: