Çevremizdeki Köylerin Kuruluş Tarihleri

   Çevremizdeki Köyler

   KÜTAHYA İLİNE BAĞLI MUHACİR KÖYLERİ :\r\nYENİKIZILCAÖREN (Hamidiye) ;1303-1887 de (Bulgaristan''-Osmanpazarı kasabası)\r\nYAZILCA ; 1318-1902 de (Bulgaristan),\r\nSÖĞÜTYAYLASI ; 1900 yılında (Razgrad-Bulgaristan),\r\nNUSRET ; 1320-1904'' de (Bulgaristan'' ın Silistre kasabası)\r\nLÜTFİYE ; 1307-1891'' de (Bulgaristan)\r\nİNCİK ; 1302-1886'' da (Bulgaristan)\r\nHAMİDİYEKIZILCAÖREN ; 1319-1903'' de (Bulgaristan)\r\nAKPINAR ; 1302-1886'' da (Bulgaristan)\r\nAHMETOĞLU ; 1302-1886 (Bulgaristan)\r\nBATAK(Aydınlar)(Kütahya-Altıntaş) ; 1890'' da (Bulgaristan) Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya''nın Altuntaş  Nahiyesi''ne bağlı Vakıflar listesinin 187 Esas No, 37  Sıra No'' da,   Batak Köyü Camii Vakfı kaydı vardır.(5)\r\nBAŞÖREN ; 1880'' de (Bulgaristan)\r\nBELCE ; 1881'' de (Bulgaristan)\r\nCİRLEK (Kütahya-Altıntaş) ; 1892'' de (Bulgaristan),Kütahya''nın Altuntaş  Nahiyesi''ne bağlı Vakıflar listesinin 187 Esas No, 510  Sıra No'' da,  Cirlek Köyü Camii vakfı kaydı vardır.(5)\r\nSABUNCUPINAR ; 1303'' de (Bulgaristan)\r\nMAHMUDİYE ; 1890'' da (Bulgaristan)\r\nMECİDİYE(Uyuzpınarı) (Kütahya-Altıntaş) ; 1908'' de (Bulgaristan)\r\nKöyün Kuruluş Belgesi\r\nBelge No         : 1\r\nBelge Kodu     : Y.MTV.\r\nDosya No        : 290\r\nVesika No       : 165\r\nTarihi               : 20 N. 1324 Hicri. 7 Kasım 1906 Miladi\r\nÖzet                : Kütahya''nın Altuntaş Nahiyesi(ne bağlı Çal ve  Genişler köyleri arasında Uyus Pınarı mahalline yerleştirilecek olan  muhacirler için, on yedi hanenin inşaatına başlanması esnasında  kurbanlar kesilerek Devlete ve Padişaha dualarda bulunulması.\r\nMuhaciri-i İslamiye Komisyonu Âlisi\r\nVakıflar genel Müdürlüğü, Kütahya Merkezine bağlı Vakıflar listesinin  187 Esas No, 252 Sıra No'' da, Mecidiye Köyü Camii Vakfı kaydı vardır.(5)\r\nYine, Vakıflar genel Müdürlüğü, Kütahya Merkezine bağlı Vakıflar  listesinin 195 Esas No, 811 Sıra No'' da, Mecidiye Köyü Camii Şerifi için  İbrahimoğlu Yusuf Yusuf Efendi İbni Süleyman''ın bin beş yüz kuruş Para  Vakfı kaydı vardır.(5)\r\nOSMANİYE(Sınkılar) (Kütahya-Altıntaş) ; 1303'' te (Bulgaristan) Vakıflar genel Müdürlüğü,  Kütahya Merkezine bağlı Vakıflar listesinin 187 Esas No, 254 Sıra No'' da  Osmaniye Köyü Camii Vakfı kaydı vardır.(5)\r\nKÖRPE ; 1886'' da (Bulgaristan)\r\nYENİBOSNA ; 1885'' te (Bosna)\r\nTEŞVİKİYE (Avdan) ; 1313-1897'' de (Bulgaristan)\r\nSAKA ; 1303-1887'' de (Becenova-Şumnu-Bulgaristan)\r\nSÖKMEN ; (Bulgaristan)\r\nMUHATBOĞAZI ; 1303-1887'' de (Bulgaristan)\r\nKIZILPINAR(Makasalan) ; 1307-1891'' de (Bulgaristan)\r\nKIZKADIN (Şanlıyurt) ; Köyün kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, eski yerleşim yerine Bulgaristan'' dan gelen muhacirler yerleşmişlerdir.(1)\r\nKİRAZLI ; 1302-1887'' de (Bulgaristan)\r\nKAYNARCA ; 1307-1891'' de (Bulgaristan)\r\nİHSANİYE (İsmailcik) ; 1305-1889'' da (Bulgaristan)\r\nHAYMANA ; 1893'' te (Bulgaristan)\r\nGÖÇRİ ; 1850'' de (Bulgaristan)\r\nFİNCANBURNU ; 1309-1893''te (Bulgaristan-Silistre)\r\nÇİFTEOLUKLAR (OLUKLAR) ; 1303-1887'' de (Bulgaristan-Rusçuk)\r\nÇAYCA ; 1310-1894'' te (Bulgaristan)\r\nANASULTAN ; 1306-1890'' da (Bulgaristan)\r\nAHILAR YAYLASI (Kum Yurdu) ; 1309-1893'' te,(Bulgaristan)\r\nPUSAN ; 1884'' te (Bulgaristan)   Altıntaş İlçesinin kuruluşundan önce Pusan  Köyü Kütahya merkezine bağlıdır. Vakıflar genel Müdürlüğü, Kütahya  Merkezine bağlı Vakıflar listesinin 192 Esas No, 146 Sıra No'' da, Pusan  Köyü Camii Şerif Vakfı kaydı vardır.(5)\r\nSADIKKIRI ; 1317-1901'' de (Bulgaristan)  Vakıflar genel Müdürlüğü, Kütahya  Merkezine bağlı Vakıflar listesinin 187 Esas No, 261 Sıra No'' da,  Sadıkkırı Köyü Camii Vakfı kaydı vardır.(2)\r\nŞEYHALİ ; 1303-1887'' de (Bulgaristan-Kızanlık)\r\nYUMAKLI ; 1890'' da (Bulgaristan).(1)\r\nDOMBAYÇAYIRI ; (Şu anda Bilecik/Bozüyük ilçesine bağlı) 1891-1893 de (Eski Cuma-Bulgaristan)(2)\r\nERİKLİ KÖYÜ, (Şu anda Bilecik/Bozüyük ilçesine bağlı) (Eski Cuma-Sarsıplı Köyü.(3)\r\n \r\n \r\nYERLİ KÖYLER :\r\nSOFÇU ; Halk  yerlidir. Köy 1256-1841 tarihinde kurulmuştur. Evvelce kuruluş tarihi  bilinmeyen, dağ dibinde küçük bir köy iken su kıtlığından bu günkü  yerine taşınmıştır. \r\nKARSAK ; Halk yerlidir, 1730'' da kurulmuştur.\r\nKars adı milattan önce 130-127 tarihleri arasında Kafkas Dağları''nın  kuzeyinden Dağıstan''dan gelerek bu havalide yerleşen Bulgar Türkleri''nin  "Velentur" boyunun "Karsak oymağından" gelmektedir.
Kaşgarlı  Mahmut Kars kelimesi için: "deve veya koyun yününden yapılan elbise ve  karsak, derisinden güzel kürk yapılan bir hayvan, bozkır tilkisi"  demektedir.
Türkiye'' de bundan daha eski "Türkçe" isim taşıyan bir şehrimiz daha yoktur.
Eski  Türkçe''de "Karsak" karnının altı beyaz 75-80 cm. boyundaki çöl  tilkisinin adıdır. Bu hayvanı totem edindiklerinden Kıpçaklar''ın "Karsak  " boyuna da bu ad verilmiştir.
Buhara''lı Şeyh Süleyman da Kars''a; "Şal, kuşak, dokuma, belbağı, futa, miyanbet, karsak, tilki" demektedir.
Batlamyus Kars''a; "Khorsa", Strabom ise; "Khorzene" demektedir. Bir  söylentiye göre de: Gürcü dilinde "Kapı kenti" anlamına gelen "Karis  Kalaki"den gelmektedir.
Türkistan''da bir su , Dağıstan''da bir köy,  Bursa, Kahramanmaraş, Adana, Silifke, Tortum, Tercan, Afyon, Bolu ve  Ankara''da birer köy; Ural Irmağı civarında bir göl, köy ve dağ; Makü  Bölgesi''nde bir kışlak adıdır.
Çıldır Gölü kuzeyinde ve  ortasından devlet sınırı geçen Sodalı Göl''ün kuzeyindeki Karsak, Karzak  Kasabası ile Karsak Gölü adları da Bulgar göçebelerinden kalmadır.
İlk olarak 7. Asırda Gevond, Kars şehri adından bahsetmiştir.
\r\nEYNEGAZİ ; Halk yerlidir, 670-1254'' te kurulmuştur.\r\nAnadolu''nun Türkleşmesinde, yerleşim yerlerinin oluşturulmasında etkili  olan Horasan çıkışlı Ahi Baba, Dede, Eren ve Derviş Gazi sıfatını  taşıyan Emir''ler, Marmara bölgesinin fethinden önce İç Anadolu ve Ege  bölgesinde görülen, daha sonra Marmara ve Balkanlara uzanan coğrafya  içinde etkili olan bu Türkmen liderleri Alperenlerin isimleri,  kurdukları köylerde, yerleşime açtığı birimlerde, Dağlarda ve tepelerde  yaşatılmaktadır.\r\nEYNE HAN\r\nEge''nin  Türkleşmesinde rol oynayan 1. grup fatih ve Dervişlerinin arasında  Eynehan adı da vardır. Bu savaşçı lider Türkmen Emir''ler bazen Kara,  bazen Kurt, bazen de dini bir sıfat olan Gazi ünvanını almışlardır.\r\n14. ve 15. yy.''da Batı Anadolu''da Tekke ve Zaviyeler listesinde  Aydın''da İne Gazi Zaviye''sinin varlığı, bu Derviş Gazinin de geniş  coğrafyada etkili olduğunu göstermektedir.(4)\r\nYONCALI ; Halk yerlidir, 1690'' da kurulmuştur.(1)

Kaynak ;
1- 1.   ci 5000 Köyün Etüdü. Ziraat Vekaleti Köy Etüdleri Bürosu Yayınları 1941 Ankara)
2- Hüdâvendigâr  Vilâyeti İmâr Faaliyetleri Defteri 1891-1893 U.Ü.İl.Fak. Dergisi Sayı 5  Yıl 1993. Defter Bursa Müzesi Kütüphanesi 431 numarada kayıtlıdır.  Tercüme eden Dr. Mefail Hızlı U.Ü.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Anabilim  Dalı Öğretim Görevlisi-1993
3- Erikli Köylülerinin ifadeleri.
4- Ege''nin Gizli Tarihi Horasaniler. A.Münir ARMAĞAN\r\n5- Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Vakıfları 3. Cilt Dr. Atilla Batur, Yrd. Doç. Dr. Cevdet Dadaş, Dr. İsmail Yücedağ

Derleyen ; Ali Osman GÜRCAN Veteriner Sağlık Teknikeri

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın