1891-1893 Yılları Arasında Gelen Muhacirler Hakkında

   C- KURÂ TEŞKİLÂTI

   

1307-1309 / 1891-1893 YILLARI ARASINDA GELEN MUHACİRLER HAKKINDA

C- KURÂ TEŞKİLÂTI

            İki yıl süresince (1891-1893) Vilayet (Bursa) dahilinde iskanları gerçekleştirilen muhacirler için teşkil edilen köylerin adları ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. (s.16)

*  Defterde, bu ifadelerin bulunduğu yerde bir açıklama yapılmıştır.  İfade aynen şöyledir. “İşbu kurânın teşkilâtı ma’ruzât-ı müte’addide ile arz’u iş’âr olunarak şeref-sanih olan irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhı matuk-i ‘âlisince esâmi-i mezküre vaz’ ve tahsis olunmuşdur” (Tercüme eden Dr. Mefail Hızlı U.Ü.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi-1993) 

(Kaynak ; Hüdâvendigâr Vilâyeti İmâr Faaliyetleri Defteri 1891-1893 U.Ü.İl.Fak. Dergisi Sayı 5 Yıl 1993. Defter Bursa Müzesi Kütüphanesi 431 numarada kayıtlıdır. Tercüme eden Dr. Mefail Hızlı U.Ü.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi-1993 )


Mevk-i Merbuta ve Kadimesi

İskân olunan ahâli ve muhacirinin ünvanları

Tahsis olunan kurânın isimleri*

Eskişehir kazasında arazi-i hâliyede

Rumeli muhacirleri

Hamidiye ve Hayriye

Yenişehir kazasının İznik nahiyesinde

Karateke aşireti

Mahmudiye

Bursa’ya tabi Kavuşuk Dere civarında

Batum muhacirleri

Sultaniye

Bursa’ya tabi Balyaz köyü civarında Armutalanı’nda

Eslemiye muhacirleri

Ma’muretü’l Hamidiye

Eskişehir kazası dahilinde

Silistre ve Hezargrad muhacirleri

Selimiye ve Hayriye

İnegöl kazasının Osmandere mevkiinde

Çerkes muhacirleri

Sultaniye

Bursa civarında Hüseyinalanı mevkiinde

Hezargrad muhacirleri

Hüseyniye

Pazarcık nahiyesinde Soğukcakpınar mevkii

Tırnova muhacirleri

Hamidiye

İnegöl Emlâk-ı Hümâyun’a mülhak arazide

Boşnak muhacirleri

Mecidiye

Eskişehir kazasının Sulu Karaağaç mevkii

Silistre muhacirleri

İmraniye

Eskişehir kazasının Kanlıpınar mevkiinde

Rusçuk muhacirleri

Sultaniye

Kütahya’nın Armudili Mikrasalanı mevkii

Tırnova muhacirleri

Mikrasalanı

İznik nahiyesinin Kavaklıdere mevkiinde

Tırnova muhacirleri

Süleymaniye

İnegöl Emlâk-ı Hümâyun’unda Pelidli Mevki

Bosna muhacirleri

Bahtiyar, Lütfiye, Feyziye ve İmraniye

Nef-i Karahisar’da Yarımca mahallinde

Servi muhacirleri

Servi

İznik nahiyesinin Viraz Ali Boğazı mahallind

Servi muhacirleri

Hamidiye

Bursa’ya tabi Kite nahiyesinde Üçpınar Mah.

Eslemiye muhacirleri

Üçpınar

İnegöl’ün Domaniç nahiyesi Dombayçayırı’nda

Cum’a-i Atik muhacirleri

Ruşen

İnegöl’ün Ahi Dağı ormanında

Tırnova ve Osmanpazarı muhacirleri

Ma’mure

Kütahya’nın Armudili nahiyesi Sandıközü’nde

Muhacirin-i mütenevvia

Lütfiye

Eskişehir kazası dahilinde Tosbağı mahallinde

Tatar muhacirleri

Rıfkıye

Eskişehir kazası Seyyid Gazi nahiyesi havalisi

Muhacirin-i mütenevvia

Salihiye, Burhaniye ve Büyükyayla

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın